Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja Dostępności
Deklaracja Dostępności
Reset
Reset

Świadczenia niepieniężne

Świadczenia niepieniężne:

 • praca socjalna,
 • bilet kredytowany,
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne,
 • składki na ubezpieczenia społeczne,
 • pomoc rzeczowa,
 • sprawienie pogrzebu,
 • poradnictwo specjalistyczne,
 • interwencja kryzysowa,
 • schronienie,
 • posiłek,
 • niezbędne ubranie,
 • usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia oraz w rodzinnych domach pomocy,
 • specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia,
 • mieszkanie chronione,
 • pobyt i usługi w domu pomocy społecznej,
 • pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym, pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, pomoc na zagospodarowanie – w formie rzeczowej dla osób usamodzielnianych.

 

Opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

Za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem, ośrodek pomocy społecznej opłaca składkę na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, jeżeli dochód na osobę w rodzinie osoby opiekującej się nie przekracza 150% kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie i osoba opiekująca się nie podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z innych tytułów lub nie otrzymuje emerytury albo renty. Dotyczy to również osób, które w związku z koniecznością sprawowania opieki pozostają na bezpłatnym urlopie.

Sprawienie pogrzebu

Gmina organizuje pogrzeb osobie zmarłej bezdomnej lub zmarłemu w przypadku gdy rodzina znajduje się w trudnej sytuacji życiowej i nikomu z członków rodziny nie przysługuje zasiłek pogrzebowy zgodnie z wyznaniem zmarłego.

 

Praca socjalna

 Praca socjalna świadczona jest na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym. Świadczona jest osobom i rodzinom bez względu na posiadany dochód.

 

Poradnictwo specjalistyczne

Poradnictwo specjalistyczne świadczone jest osobom i rodzinom, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych, bez względu na posiadany dochód.

 

Interwencja kryzysowa

Interwencja kryzysowa stanowi zespół interdyscyplinarnych działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu. Celem interwencji kryzysowej jest przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie, a dzięki temu zapobieganie przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej. Interwencją kryzysową obejmuje się osoby i rodziny bez względu na posiadany dochód.

 

Niezbędne ubranie

Osoba lub rodzina ma prawo do niezbędnego ubrania , jeżeli jest tego pozbawiona.

 

Posiłek

Pomoc w postaci jednego gorącego posiłku dziennie przysługuje  osobie dorosłej, która własnym staraniem nie może go sobie zapewnić. Pomoc ta przysługuje również dzieciom i młodzieży w szkole. Świadczenie to przysługuje, gdy dochód osoby samotnie gospodarującej nie przekracza 150% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej tj. 1051,50 zł lub gdy dochód na osobę
w rodzinie nie przekracza 150 % kryterium dochodowego na osobę w rodzinie tj. 792,00 zł. Pomoc przyznawana jest na podstawie ustawy o pomocy społecznej z Wieloletniego Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.

 

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić. Obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem, zaś specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym. Usługi świadczone są nieodpłatnie, gdy dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryteriów dochodowych, natomiast w przypadku przekroczenia kryteriów dochodowych osoby korzystające z usług opiekuńczych ponoszą odpłatność zgodnie
z Uchwałą Nr VII/61/2019 Rady Miasta Mława z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.

Natomiast odpłatność dla osób korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych określa Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 189 poz. 1598).

 

Prawo do świadczeń zdrowotnych

Zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz.1398 z późn. zm.) decyzję potwierdzającą prawo do świadczeń opieki zdrowotnej wydaje się po:

1) przedłożeniu przez świadczeniobiorcę dokumentów potwierdzających posiadanie obywatelstwa polskiego i zamieszkiwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

2) przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego,

3) stwierdzeniu spełnienia kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej,

Decyzję  potwierdzającą prawo do świadczeń opieki zdrowotnej wydaje się na wniosek świadczeniobiorcy, a w przypadku stanu nagłego - na wniosek świadczeniodawcy udzielającego świadczenia opieki zdrowotnej, złożony niezwłocznie po udzieleniu świadczenia.

Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie decyzji przysługuje przez okres 90 dni od dnia określonego w decyzji, którym jest:

1) dzień złożenia wniosku,

2) w przypadku udzielania świadczeń w stanie nagłym - dzień udzielenia świadczenia - chyba że w tym okresie świadczeniobiorca zostanie objęty ubezpieczeniem zdrowotnym.

 

Data dodania: 2021-02-12 13:21:46
Data edycji: 2021-02-18 15:20:30
Ilość wyświetleń: 3235

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej