Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja Dostępności
Deklaracja Dostępności
Reset
Reset

Świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

KOMUNIKAT

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1e. Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa Centrum Usług Społecznych w Mławie informuje, że:

 

Wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennym prowadzonymi na terytorium Ukrainy składa się w terminie miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem.

 

Przykład: Jeśli w ww. wniosku ostatni dzień okresu zakwaterowania obywateli Ukrainy wypada np. w dniu 29.10.2023 r. to wniosek należy złożyć  najwcześniej w dniu 30.10.2023 r. , a najpóźniej w terminie do dnia 30.11.2023 r.

 

 

 

Uwaga ! W związku ze zmianą ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konflitem zbrojnym na terytorium tego państwa
z dn. 27 kwietnia 2022 r. ( Dz.U. z 2022 r. poz. 930)

Art.1 W ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. poz.583, 682, 683, 684 i 830) wprowadza się następujące zmiany:

1)w art.13:

a) w ust. 1 w zdaniu pierwszym wyrazy "60 dni" zastępuje się wyrazami: "120 dni",

c) w ust. 4 pkt. 4 otrzymuje brzmienie:

4) imię i nazwisko osoby przyjętej do zakwaterowania oraz PESEL ;".

 

 

Zgodnie z Ustawą z dn. 27.04.2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw art.13 ust.1 otrzymuje brzmienie: 

1. Każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni, na własny koszt, zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, o których mowa w art.1 ust.1, może być przyznane na jego wniosek świadczenie pieniężne z tego tytułu nie dłużej niż za okres 120 dni od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Okres wypłaty świadczenia może być przedłużony w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

1a. W sprawach świadczenia pieniężnego, o którym mowa w ust.1, nie wydaje się decyzji administracyjnych oraz nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego.

1b. W razie sporu dotyczącego świadczenia pieniężnego, o którym mowa w ust.1, podmiot, ktory złożył wniosek o jego przyznanie, może wystąpić z powództwem o świadczenie przeciwko gminie właściwej do rozpoznania wniosku.

1c. W sprawie o świadczenie, o której mowa w ust.1b, nie można dochodzić innych rozszczeń.

1d. Świadczenie pieniężne, o którym mowa w ust.1, nie podlega egzekucji na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r.- Kodeks postępowania cywilnego oraz przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postepowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z  2022 r. poz. 479).

 

Uwaga: Niezbędnym warunkiem otrzymania świadczenia 40 zł jest zapewnienie jednocześnie na własny koszt zakwaterowania
i wyżywienia obywatelom Ukrainy.
Powyższa informacja skierowana jest do osób składających wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium RP, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy.

 

 

Od dnia 14.04.2022 r. wnioski można składać w Centrum Usług Społecznych w Mławie do pobrania niżej.

 

 

Wzór wypełnienia wniosku o przyznanie świadczenia wraz z kartą osoby przyjętej do zakwaterowania:

 

 

Wzór wypełnienia wniosku o przedłużenie przyznania świadczenia wraz z kartą osoby przyjętej do zakwaterowania:

 

 

Data dodania: 2022-04-12 09:27:42
Data edycji: 2024-03-04 09:32:00
Ilość wyświetleń: 2709

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej