Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja Dostępności
Deklaracja Dostępności
Reset
Reset

Stypendia i zasiłki szkolne

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE

 

Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwiania pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia, a także wspierania uczniów zdolnych.

 

Świadczenie z pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznawane jest w dwóch formach:

stypendia szkolne i zasiłki szkolne.

 

Uprawnionymi do korzystania ze stypendium szkolnego są:

zamieszkali w Mławie:

1)  uczniowie szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach
    publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych
     – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

 2)  wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych - do
     czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

 

Wnioski należy składać od 1 do 15 września w danym roku szkolnym.

 

Podstawowym kryterium uprawniającym do ubiegania się o stypendium szkolne jest kryterium dochodowe w kwocie 600 złotych netto na członka rodziny oraz występowanie jednego z czynników takich jak: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna.

 

Stypendium może być udzielane uczniom w formie:

  • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą.
  • pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników.
  • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania (dla uczniów szkół ponadpodstawowych oraz słuchaczy kolegiów).

 

Przyznane stypendium szkolne dla ucznia podlega refundacji po wcześniejszym rozliczeniu rachunków/ faktur na kwotę przyznaną w decyzji. Rachunki/ faktury powinny być imienne wystawione na rodzica lub pełnoletniego ucznia składającego wniosek.

 

 

ZASIŁEK SZKOLNY – może być przyznany uczniom znajdującym się w przejściowo trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego świadczenia. Zasiłek przyznawany jest bez względu na dochody w rodzinie.

 

 

Druk wniosku o przyznanie stypendium i zasiłku szkolnego

Data dodania: 2021-02-03 09:27:20
Data edycji: 2023-08-25 11:55:14
Ilość wyświetleń: 4721

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej