Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja Dostępności
Deklaracja Dostępności
Reset
Reset

Dodatek mieszkaniowy

DODATEK MIESZKANIOWY

 

Dodatek mieszkaniowy przysługuje:

 1. najemcom lub podnajemcom lokali mieszkalnych, zamieszkujących w tych lokalach
 2. osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych , do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,
 3. osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,
 4. innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,
 5. osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego , oczekującym na przysługujący im lokal zamienny lub socjalny.

 

Dodatek mieszkaniowy przysługuje w związku z zamieszkiwaniem w jednym lokalu mieszkalnym albo zajmowaniem jednego lokalu . Może przysługiwać na podstawie więcej niż jednego tytułu prawnego spośród określonych.

 

Dodatek mieszkaniowy nie przysługuje osobom przebywającym w:

1) domu pomocy społecznej

2) młodzieżowym ośrodku wychowawczym

3) schronisku dla nieletnich

4) zakładzie poprawnym

5) zakładzie karnym

6) szkole, w tym szkole wojskowej

- jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne całodobowe utrzymanie.

 

Kryterium dochodowe:

Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom , jeżeli  w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego średni miesięczny dochód przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy nie przekroczy w gospodarstwie :

1) jednoosobowym  - 40 %  - 2862,19 zł

2) wieloosobowym – 30 %  - 2146,64 zł

 • przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującej w dniu złożenia wniosku .

 

Nie uwzględnia się dochodu osoby, która przebywa w instytucji o której mowa w pkt I.

 

Za dochód uważa się dochód  w rozumieniu art.3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych ( Dz.U. z 2020 r. poz 111), czyli przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30d, art.30c, art. 30e i art. 30 f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych , pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie społeczne niezaliczane do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne.

 

 W przypadku posiadania tytułu prawnego dla gospodarstwa rolnego,  dochód z  tego gospodarstwa  rolnego ustala się na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych  z 1 ha przeliczeniowego, ostatnio ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

 

W przypadku ustalenia dochodu z działalności polegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne przyjmuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłoszonego corocznie, w drodze obwieszczenia ministra właściwego do spraw rodziny o których mowa w ustawie o świadczeniach rodzinnych .

 

Powierzchnia lokalu

Normatywna powierzchnia użytkowa lokalu w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekraczać:

35 m2 – dla 1 osoby

40 m2 – dla  2 osób

45 m2 -  dla  3 osób

55 m- dla  4 osób

65 m2 – dla 5 osób

70  m2  - dla 6 osób , a w razie zamieszkiwania w lokalu większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnie tego lokalu o 5 m2.

 

Dodatek mieszkaniowy przysługuje , gdy powierzchnia użytkowa lokalu nie przekracza normatywnej powierzchni o więcej niż 30% albo 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.

 

Normatywną powierzchnię powiększa się o 15 m2, jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim lub osoba niepełnosprawna , której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. Normatywna powierzchnię powiększa się niezależnie od liczby członków gospodarstwa domowego . O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.

 

Wydatki na lokal

 1. Wydatkami poniesionymi przez osobę ubiegającą się o dodatek mieszkaniowy są świadczenia okresowe ponoszone przez gospodarstwo domowe w związku z zajmowanym lokalem.
 2. Wydatkami , o których mowa są:

- czynsz:

- koszty o mowa w art.28 ust.3 pkt 2 ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszalnego :

niepodlegających zwrotowi lub refundacji kosztów ponoszonych przez SIM w związku z:a)instalacją i konserwacją instalacji odnawialnych źródeł energii, b)realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w rozumieniu art.2pkt2 ustawy z dnia 21listopada 2008r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków(Dz.U. z2020 r. poz.22, 284, 412 i 2127 oraz z 2021 r. poz.11),c)realizacją inwestycji, której celem jest zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami lub jej poprawy, w rozumieniu ustawy z dnia 19lipca 2019r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z202 0r. poz.1062),d)realizacją przedsięwzięcia rewitalizacyjnego wpisanego na listę, o której mowa wart.15ust.1pkt5 lit .a ustawy z dnia 9października 2015r. o rewitalizacji (Dz.U. z2020 r. poz.802 i 1086 oraz z 2021 r. poz.11), lub przedsięwzięcia rewitalizacyjnego zgodnego z charakterystyką, o której mowa wart.15 ust.1 pkt5 lit.b tej ustawy, i realizowanego na obszarze rewitalizacji–oraz kosztów zaciągniętego na te cele kredytu.

 • opłaty związane z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na lokale mieszkalne w spółdzielni mieszkaniowej:
 • zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną:
 • odszkodowanie za zajmowany lokal bez tytułu prawnego:
 • inne niż wymienione powyżej opłaty za używanie lokalu
 • opłaty za energię cieplną, wodę, odbiór nieczystości stałych i płynnych
 1. Nie stanowią wydatków, o których mowa w pkt 2 wydatki poniesione z tytułu :

- ubezpieczeń, podatku od nieruchomości, opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów:

- opłat za gaz przewodowy, energie elektryczną, dostarczane do lokalu mieszkalnego) na cele bytowe

- rocznych opłat przekształceniowych

 

Wysokość dodatku

 

 1. Wysokość dodatku mieszkaniowego stanowi różnicę pomiędzy wydatkami przypadającymi na normatywną powierzchnię użytkową zajmowanego lokalu, a wydatkami poniesionymi przez osobę otrzymującą dodatek, w wysokości:
 • 15%  dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie jednoosobowym;
 • 12%  dochodów gospodarstwa domowego -  w gospodarstwie 2 – 4osobowym;
 • 10%  dochodów gospodarstwa domowego -  w gospodarstwie 5 -osobowym i większym.
 1. Przez gospodarstwo domowe rozumie się gospodarstwo domowe prowadzone prze osobę ubiegającą się o dodatek mieszkaniowy, samodzielnie zajmującą lokal albo gospodarstwo domowe prowadzone przez tę osobę wspólnie z małżonkiem i innymi osobami stale z nią zamieszkującymi i gospodarującymi, które swoje prawo do zamieszkiwania w lokalu wywodzą z prawa tej osoby.

Do członków gospodarstwa domowego nie wlicza się osób przebywających w instytucjach  wymienionych w pkt I

 1. Nie przyznaje się dodatku, jeżeli jego kwota byłaby niższa niż 0,5 % najniższej kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej , obowiązującej w dniu wydania decyzji. (35,78 zł )

 

Dodatkowe informacje

 1. Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku w formie decyzji wydanej przez wójta, burmistrz lub prezydenta miasta.
 2. W celu otrzymania dodatku mieszkaniowego należy złożyć wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego potwierdzony przez zarządcę budynku oraz deklarację o wysokości dochodu.
 3. Organ przyznający dodatek mieszkaniowy odmawia jego przyznania, jeżeli w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego ustali, że występuje rażąca dysproporcja między niskimi dochodami wykazanymi w złożonej deklaracji, a faktycznym stanem majątkowym wnioskodawcy, wskazującym, że jest on w stanie uiszczać wydatki związane z zajmowaniem lokalu mieszkalnego wykorzystując własne środki i posiadane zasoby majątkowe lub faktyczna liczba wspólnie stale zamieszkujących i gospodarujących z wnioskodawcą jest mniejsza niż wykazana w deklaracji o wysokości dochodu. Niewyrażenie zgody na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego stanowi podstawę do odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego.
 4. W przypadku stwierdzenia, że osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy, nie opłaca na bieżąco należności za zajmowany lokal mieszkalny wypłatę dodatku wstrzymuje się w drodze decyzji administracyjnej do czasu uregulowania zaległości. Jeżeli uregulowanie zaległości nie nastąpi w ciągu 3 miesięcy od daty wydania decyzji o wstrzymaniu, decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego wygasa. W przypadku uregulowania należności w ww. terminie wypłaca się dodatek mieszkaniowy za okres, w którym wypłata była wstrzymana.
 5. Właściciel domu jednorodzinnego jest obowiązany dołączyć do wniosku o dodatek mieszkaniowy dokumenty albo oświadczenie o wielkości powierzchni użytkowej,
  w tym łącznej powierzchni pokoi i kuchni, oraz o wyposażeniu technicznym domu. Oświadczenie, o którym mowa powyżej, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: ,,Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.’’ Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

 

VII. Podstawa prawna

 

 • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2133 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2001r. w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzania wywiadu.

 

 • Uchwała nr XVI/185/2004 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 26 lutego 2004r. w sprawie ustalenia procentowego udziału dodatku mieszkaniowego w wydatkach przypadających na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu lub faktyczną powierzchnię, jeżeli jest ona mniejsza lub równa
 • Uchwała Nr XXVII/382/2021 Rady miasta Mława z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego

Wnioski o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu  składa się nie później niż do 31 marca 2021 r.

 

 Dokumenty do pobrania :

 • Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego – załącznik nr 1
 • Deklaracją o wysokości dochodów – załącznik nr 2
 • Zaświadczenie o dochodzie dla potrzeb dodatku mieszkaniowego – załącznik nr 3
 • Klauzula informacyjna RODO- załącznik nr 4
 • Oświadczenie – załącznik nr 5
 • Oświadczenie o spełnieniu warunków przez ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu – załącznik nr 6
 • Oświadczenie o średnim dochodzie przypadającym w 2019 r. na jednego członka gospodarstwa domowego ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu – załącznik nr 7
 • Dokument potwierdzający wysokość miesięcznego czynszu opłacanego przez ubiegającego się o dodatek mieszkaniowe powiększony o dopłatę do czynszu – załącznik nr 8
Data dodania: 2021-02-03 09:27:30
Data edycji: 2024-02-09 13:57:51
Ilość wyświetleń: 6112

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej