Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja Dostępności
Deklaracja Dostępności
Reset
Reset

Refundacja podatku VAT

REFUNDACJA PODATKU VAT

 

   1. Refundacja podatku VAT przysługuje gospodarstwom domowym które używają gazu do celów grzewczych. Zwrot podatku VAT nie otrzymają osoby wykorzystujące gaz tylko w kuchni do gotowania, jak również ci, którzy podgrzewają gazem wodę użytkową.

Odbiorca paliw gazowych – to odbiorca który posiada taryfy ustalone dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych.

 

Zgodnie z ustawą - Prawo Energetyczne, art. 3 pkt 3a)  paliwa gazowe – gaz ziemny wysokometanowy lub zaazotowany, w tym skroplony gaz ziemny oraz propan-butan lub inne rodzaje gazu palnego, dostarczane za pomocą sieci gazowej, a także biogaz rolniczy, niezależnie od ich przeznaczenia.

 

   2. Wpis źródła ciepła do CEEB

Korzystanie z gazu do ogrzewania domu czy mieszkania musi zostać potwierdzone wpisem do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków jako główne źródło ogrzewania do dnia wejścia w życie ustawy , albo po tym dniu – w przypadku głównego źródła ogrzewania wpisanego po raz pierwszy do CEEB.

 

Pojęcie gospodarstwa domowego do dodatku osłonowego:

Gospodarstwo domowe tworzą:  

1) osoba fizyczna, samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo,

2) osoba fizyczna, oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe)

 

Kryterium dochodowe

 

Refundacja podatku VAT , przysługuje

 • osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie  przekracza kwoty 2100 zł/ netto
 • osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł/ netto  na osobę;

Dochodem branym pod uwagę w Refundacji podatku VAT  są:

 1. a) przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne;
  b) dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
  c) inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu ustalana jest na podstawie dochodów osiągniętych w:

 • przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia, w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 lipca danego roku;
 • ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia, w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 grudnia danego roku.

Refundacja Podatku VAT – ile wyniesie

Refundacja podatku VAT będzie wynosiła równowartość VAT-U wynikającego z opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych od dnia 01 stycznia 2023 r. do dnia 30 czerwca 2024 r.

 

WNIOSEK oraz załączniki

 

Refundacja podatku VAT wymaga złożenia stosownego wniosku wraz z załącznikami:

 • faktura rozliczeniowa dokumentująca dostarczenie paliw gazowych do tego odbiorcy przez przedsiębiorstwo energetyczne obejmująca okres dotyczący wniosku
 • dowód uiszczenia zapłaty za tę fakturę

Refundacja podatku VAT nie dotyczy faktur prognozowanych.

 

Termin na złożenie wniosku o zwrot VAT:

Wniosek o refundację podatku VAT składa się w ciągu 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.

Termin składania wniosków nie później niż  do 30 września 2024 r.

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie  przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu refundacji podatku VAT na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej - o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku o refundację VAT.

W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej we wniosku o refundację podatku VAT , organ odbierając ten wniosek od wnioskodawcy , informuje go o możliwości odebrania od tego organu informacji o przyznaniu refundacji podatku VAT.

Informację przedstawione we wniosku o refundację podatku VAT składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „ Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

 

Jak złożyć wniosek o Refundacje podatku VAT

Wnioski będzie można składać do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie:

 • tradycyjnie (papierowo)
 • elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP CUS Mława:
  skrzynka podawcza: \mopsmlawa\skrytka

W przypadku złożenia wniosku o refundację podatku VAT za pomocą środków komunikacji elektronicznej:
1) wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym;
2) do wniosku można załączyć odwzorowania cyfrowe dokumentów.

 1. Podstawa Prawna

Ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacja na rynku gazu. 

 

 

Dokumenty do pobrania :

 • Wniosek o wypłatę Refundacji Podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r.  – załącznik
 • Informacje niezbędne do wyliczenia średniego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym w 2023 r.  – załącznik nr 1
 • Oświadczenie wnioskodawcy o jego dochodach lub dochodach członka gospodarstwa domowego niepodlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych  w 2023 r– załącznik nr 1A
 • Oświadczenie Wnioskodawcy o wielkości gospodarstwa rolnego jego lub członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy – załącznik nr 1B
 • Oświadczenie wnioskodawcy o ilości zużytych paliw gazowych w 2023 r– załącznik nr 2
 • Oświadczenie wnioskodawcy o informacji niezbędnych do określenia wysokości refundacji podatku VAT w 2023 r
  – załącznik nr 3
 • Wniosek o wypłatę Refundacji Podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2024r - DOTYCZY JEDYNIE PALIW GAZOWYCH DOSTARCZONYCH W OKRESIE OD DNIA 1 STYCZNIA DO DNIA 30 CZERWCA 2024R.
 • Informacje niezbędne do wyliczenia średniego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym  w 2024r– załącznik nr 1
 • Oświadczenie wnioskodawcy o jego dochodach lub dochodach członka gospodarstwa domowego niepodlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych
 • w 2024r– załącznik nr 1A
 • Oświadczenie Wnioskodawcy o wielkości gospodarstwa rolnego jego lub członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy w 2024r– załącznik nr 1B
 • Oświadczenie wnioskodawcy o ilości zużytych paliw gazowych w 2024r– załącznik nr 2
 • Oświadczenie wnioskodawcy o informacji niezbędnych do określenia wysokości refundacji podatku VAT w 2024r– załącznik nr 3
 • Klauzula Informacyjna – RODO

 

 

Data dodania: 2023-01-16 11:31:31
Data edycji: 2024-01-29 13:58:50
Ilość wyświetleń: 2244

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej