Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja Dostępności
Deklaracja Dostępności
Reset
Reset

Informator ''Za życiem''

Etapy realizacji zadania określonego w art. 15 ust 1 pkt 13 a ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

 

Etapy metodycznego działania asystenta rodziny są podobne do tych, które realizuje do tej pory z rodzinami posiadającymi trudności opiekuńczo – wychowawcze: od rozpoznania sytuacji i nawiązania relacji poprzez opracowanie zakresu i planu działania, zawierający wymagany w art. 8 ust 3 ustawy „Za życiem” „katalogu możliwego do uzyskania wsparcia”, dalej po jego realizację, ocenę okresową do końcowej, aż do zakończenia działania.

1. Koordynacja wsparcia podejmowana jest przez asystenta rodziny na wniosek osób, o których mowa w art. 8 ust. 2 złożony w siedzibie Centrum Usług Społecznych w Mławie.

 1. Dyrektor CUS w Mławie dekretuje wniosek do pracownika socjalnego celem jego realizacji.

 2. Pracownik socjalny wraz z asystentem rodziny dokonują pierwszej wizyty w miejscu zamieszkania rodziny w celu opracowania zasad współpracy.
 3. Asystent rodziny wspólnie z rodziną opracowuje i ustala możliwy katalog wsparcia, którego staje się koordynatorem. Ma możliwość podejmowania różnych czynności w oparciu o pisemne upoważnienie członka rodziny.

  5. Asystent rodziny prowadzi niezbędną dokumentację w zakresie podejmowanych działań.

 4. Asystent rodziny realizuje zadania w oparciu o ustawę z dnia 04 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” oraz podmiotami realizującymi niniejszą ustawę.

 5. Asystent rodziny omawia postępy w pracy z rodziną oraz ewentualne trudności w realizacji podjętych zadań podczas spotkania Zespołu ds. wspierania rodziny powoływanego w zależności od potrzeb. Spotkania Zespołu są protokołowane. W Zespole ds. wspierania rodziny mogą uczestniczyć: asystent rodziny, pracownik socjalny, przedstawiciele służb pomocowych i około pomocowych, służby zdrowia, instytucji, oświaty, przedstawiciele organizacji pozarządowych, kurator, a także rodziny objęte wsparciem asystenta.

 6. Decyzję o zakończeniu współpracy z asystentem rodziny podejmuje adresat niniejszej ustawy. Zakończenie współpracy wymaga udokumentowania w formie pisemnej. Przedmiotowa dokumentacja przedkładana jest Dyrektorowi CUSw Mławie.

 


Asystentura rodziny w zakresie wsparcia kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

Od 1 stycznia 2017 roku, z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 04 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, poszerzył się obszar działań asystenta rodziny poprzez przypisanie mu funkcji koordynatora kompleksowego wsparcia (poradnictwa) dla kobiet w ciąży i ich rodzin, ze szczególnym z uwzględnieniem kobiet w ciąży powikłanej, kobiet w sytuacji niepowodzeń położniczych oraz wsparcia rodzin dzieci, u których zdiagnozowano „ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą ich życiu, która powstała w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu”. Dodatkowo, do działań asystenta rodziny należy współpraca z innymi służbami z różnych systemów, w tym podmiotami udzielającymi świadczeń zdrowotnych, pracującymi na rzecz kobiety w ciąży i jej rodziny.
Z dniem 1 stycznia 2017 roku poszerzył się zakres odbiorców usług asystenta rodziny o kobiety i rodziny, w których zachodzi prawdopodobieństwo wystąpienia trudności w związku ze specjalnymi potrzebami w zakresie opieki, pielęgnacji i wychowania. Celem oddziaływań asystenta rodziny w ramach realizacji ustawy i programu „Za życiem” jest lepsze funkcjonowanie kobiet w ciąży, w szczególności ciąży powikłanej oraz w sytuacji niepowodzeń położniczych oraz rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem poprzez koordynację poradnictwa w zakresie pielęgnacji, opieki i wychowania dziecka z niepełnosprawnością oraz kwestii prawnych, pomocy psychologicznej, rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz świadczeń opieki zdrowotnej. Do dominujących działań asystenta rodziny należy wsparcie instrumentalne, informacyjne i emocjonalne, a w przypadku problemów opiekuńczo – wychowawczych – pedagogizacja.

 

 

 

Uprawnienia przysługujące Ci
w ramach ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin ,, Za życiem”

 

Niniejszy informator został przygotowany na podstawie Informatora ,, Za życiem”, opracowanego przez Ministerstwo Rodziny ,Pracy i Polityki Społecznej.

 

Informator ,, za życiem”

 

Sprawdź jakie uprawnienia przysługują ci w ramach ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

Przygotowany informator pomoże ci przygotować się na narodziny także nieuleczalnie chorego dziecka. Dowiesz się, jakie przysługują ci:

 • prawa,
 • badania,
 • rodzaje wsparcia (zdrowotnego i socjalnego).

Gdzie jeszcze uzyskasz informację o uprawnieniach

Potrzebne informacje otrzymasz:

 • w przychodni,
 • w szpitalu,
 • w ośrodkach pomocy społecznej,
 • w instytucjach wsparcia rodziny,
 • od asystenta rodziny.

Kto może skorzystać z uprawnień:

 • każda kobieta, w ciąży i jej rodzina (w zakresie informacji i poradnictwa na temat rozwiązań wspierających rodzinę),
 • rodziny, w których przyjdzie albo przyszło na świat ciężko chore dziecko. Oznacza to: ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu,
 • kobiety, które otrzymały informację o tym, że ich dziecko może umrzeć w trakcie ciąży lub porodu,
 • kobiety, których dziecko umarło bezpośrednio po porodzie na skutek wad wrodzonych,
 • kobiety, które po porodzie nie zabiorą do domu dziecka z powodu:
  - poronienia,
  - urodzenia dziecka martwego,
  -urodzenia dziecka niezdolnego do życia,
  - urodzenia dziecka obarczonego wadami wrodzonymi albo śmiertelnymi schorzeniami.

Jak skorzystać z uprawnień

Podstawą do skorzystania z uprawnień jest zaświadczenie, które potwierdza ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu. Zaświadczenie o chorobie, powstałej w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, możesz otrzymać od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, który:

 • posiada specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii.

Ponadto, zaświadczenie wydane przez:

 • lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
 • lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, który posiada specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii,
 • specjalistę w dziedzinie pediatrii,

uprawnia dzieci do 18 r. ż. do:

 • skorzystania z wyrobów medycznych, na zasadach określonych w ustawie „Za życiem”,
 • korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach.

 

Pamiętaj też o tym, że każda kobieta w ciąży ma prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach.

Oznacza to, że:

 • świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i świadczenia szpitalne powinny być udzielone tym osobom w dniu zgłoszenia,
 • jeżeli udzielenie świadczenia w dniu zgłoszenia nie będzie możliwe, powinno ono zostać zrealizowane w innym terminie, poza kolejnością wynikającą z prowadzonej listy oczekujących,
 • w przypadku świadczeń ambulatoryjnej opieki zdrowotnej (AOS) świadczenie powinno zostać udzielone nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.

Dokumentem potwierdzającym powyższe uprawnienia dla kobiet w ciąży jest:

 • zaświadczenie od lekarza potwierdzające ciążę wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość pacjentki.

Ważne: wszystkie kobiety w trakcie ciąży mają prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Co przysługuje kobiecie oczekującej dziecka, dowiesz się z informatora Ministerstwa Zdrowia  „Ciąża i Poród”, który dostępny jest na stronie www.mz.gov.pl w zakładce „Zdrowie i profilaktyka” – „Zdrowie matki i dziecka”.

Każda kobieta w ciąży i jej rodzina może skorzystać z pomocy i wsparcia asystenta rodziny

Asystent nie tylko odpowie na wszystkie twoje pytania, ale też na podstawie pisemnego upoważnienia będzie mógł załatwiać w twoim imieniu sprawy w różnych instytucjach. Asystent pomoże Ci także rozwiązać problemy opiekuńczo-wychowawcze.

Asystent rodziny:

 • udzieli informacji w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny,
 • będzie mógł Ciebie reprezentować przed instytucjami i urzędami,
 • udzieli wsparcia psychologicznego,
 • udzieli pomocy w przezwyciężaniu problemów wychowawczych udzieli pomocy prawnej,
 • będzie Cię wspierał w realizacji codziennych obowiązków.

Gdzie możesz się zgłosić się po pomoc asystenta rodziny

Asystent rodziny, jest zatrudniony w jednostkach organizacyjnych systemu wspierania rodziny lub w instytucjach pozarządowych działających na zlecenie samorządu gminy.

Przykładowe formy wsparcia oferowane przez asystenta rodziny:

 • doradztwo w zakresie form i miejsc wsparcia,
 • poradnictwo oferowane kobietom w ciąży i ich rodzinom,
 • poradnictwo w zakresie pielęgnacji i opieki nad niemowlęciem,
 • pomoc w codziennej organizacji życia rodziny, planowanie sposobów spędzania wspólnie wolnego czasu,
 • nauka sprawnego wykonywania obowiązków domowych,
 • doradztwo w zakresie zarządzania budżetem domowym,
 • informowanie, jak działają urzędy, placówki wsparcia rodziny i dziecka,
 • pomoc w sprawach urzędowych, wspieranie rodziny w kontaktach z pracownikami szkoły, przedszkola, sądu, poradni, przychodni, policji, urzędów i innych instytucji,
 • pomoc w zakresie możliwości podniesienia kwalifikacji zawodowych i poszukiwaniu pracy.

 

Ze wsparcia  asystenta rodziny możesz skorzystać w każdej sytuacji, gdy wyrazisz taką wolę. W tym celu należy wystąpić z wnioskiem do gminy.

W przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w ustawie „Za życiem” nie jest stosowana procedura wymagająca m.in. przeprowadzenia przez pracownika socjalnego rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Z jakich uprawnień możesz skorzystać dodatkowo:

 1. Okres okołoporodowy
 • badania, które wykrywają potencjalne nieprawidłowości w ciąży (diagnostyka prenatalna),
 • od 4 do 9 dodatkowych wizyt położnej w opiece nad dzieckiem (tzw. wizyty patronażowe) oraz większa ilość wizyt poradnictwa edukacji przedporodowej. Od 21 tygodnia ciąży do rozwiązania, położne przygotowywać będą kobiety do porodu i rodzicielstwa. Edukacja przedporodowa dotyczyć będzie porodu, połogu, karmienia piersią i rodzicielstwa,
 • poród w szpitalu na najwyższym specjalistycznym poziomie (III poziom referencyjny) – zgodnie ze wskazaniami lekarskimi,
 • koordynowana opieka nad kobietą w ciąży, zwłaszcza w ciąży powikłanej. Podczas porodu i połogu kobieta będzie miała zapewnioną opiekę położniczą, w tym zabiegi wewnątrzmaciczne, zgodnie ze standardami opieki położniczej nad ciążą i ciążą patologiczną. Noworodek będzie mieć zapewnioną opiekę neonatologiczną,
 • wsparcie kobiety karmiącej piersią (poradnictwo laktacyjne), zwłaszcza, jeśli dziecko urodziło się przed ukończeniem 37 tygodnia ciąży lub ważyło w chwili porodu poniżej 2500 gramów.
 1. Dziecko z orzeczoną niepełnosprawnością
 • porady jak pielęgnować i wychowywać dziecko,
 • pierwszeństwo w udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej,
 • pomoc psychologiczna dla rodziców,
 • rehabilitacja lecznicza,
 • wyroby medyczne, takie jak pieluchomajtki, cewniki, protezy – na podstawie zlecenia upoważnionej osoby,
 • zakup leków poza kolejnością,
 • opieka nad dzieckiem na czas urlopu bądź odpoczynku (tzw. opieka wytchnieniowa). Rodzicom oraz opiekunom przysługuje do 120 godzin takiej opieki. Będzie ona zapewniona:
  -w dziennych ośrodkach wsparcia – placówkach całodobowych,
  -w placówkach systemu oświaty (np. szkołach),
  -w ramach umowy z organizacją pozarządową na opiekę nad dzieckiem – również indywidualną,
  -przez udział osoby niepełnosprawnej w różnych formach wypoczynku zorganizowanego,
 • opieka poprawiająca jakość życia osób w ostatniej fazie choroby (opieka paliatywna i hospicyjna w warunkach domowych lub stacjonarnych),
 • kompleksowe usługi opiekuńcze i rehabilitacyjne,
 • inne świadczenia wspierające rodzinę, w tym pomoc prawna (prawa rodzicielskie i uprawnienia pracownicze),
 • informacje o innych formach wsparcia zawartych w ustawie „Za życiem”.
 1. Jednorazowe świadczenie w wysokości 4000 zł

Komu przysługuje

Matce lub ojcu, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka (tj. osobie faktycznie opiekującej się dzieckiem, jeśli wystąpiła do sądu z wnioskiem o przysposobienie dziecka) bez względu na dochód, po wypełnieniu stosownego wniosku oraz podpisaniu zawartych w nim oświadczeń i dołączeniu wymaganych dokumentów.

Wraz z wnioskiem należy przedłożyć:

 • zaświadczenie, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną najpóźniej od 10 tygodnia ciąży do porodu (zaświadczenie takie wydaje lekarz lub położna),

Wymóg ten nie dotyczy opiekuna prawnego, opiekuna faktycznego i osoby, która przysposobiła dziecko.

 • zaświadczenie lekarskie, które potwierdza u dziecka ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. Zaświadczenie takie może być wystawione wyłącznie przez lekarza, z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, albo lekarza, który jest zatrudniony lub wykonuje zawód w przychodni, z którą NFZ zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii. Przepisy nie określają szczegółowo wzoru takiego zaświadczenia.

Kiedy złożyć wniosek

Złóż wniosek o wypłatę świadczenia do 12 miesięcy od dnia narodzin żywego dziecka. Wniosek złożony po tym terminie nie zostanie rozpatrzony.

Gdzie złożyć wniosek

Wniosek należy złożyć w urzędzie miasta/gminy lub ośrodku pomocy społecznej w miejscu zamieszkania. Szczegółowych informacji w tym zakresie udzieli Państwu asystent rodziny.

Jeśli jesteś rodzicem dziecka niepełnosprawnego z orzeczoną niepełnosprawnością

Zwróć się bezpośrednio do realizatorów wsparcia. Są to właściwe ze względu na twoje miejsce zamieszkania:

 • centra pomocy rodzinie,
 • instytucje wsparcia rodziny,
 • ośrodki pomocy rodzinie,
 • ośrodki pomocy społecznej.

Ze środków PFRON (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) możesz uzyskać dofinansowanie:

 • do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym,
  - jest to zorganizowana forma rehabilitacji połączona z wypoczynkiem. Jej celem jest poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników,
  - dofinansowanie przysługuje osobie niepełnosprawnej, która:
  - ma skierowanie od lekarza prowadzącego,
  - spełnia kryterium dochodowe,
  - nie spełnia kryterium dochodowego – dofinansowanie jest wtedy pomniejszone o kwotę przekroczenia kryterium. Jeśli osoba niepełnosprawna jest w trudnej sytuacji materialnej lub losowej, dofinansowanie może być przyznane w pełnej wysokości,
  - na likwidację barier:
  - architektonicznych – zlikwidowanie utrudnień w budynku lub mieszkaniu oraz w jego najbliższej okolicy. Może to być np. dostosowanie łazienki dla potrzeb osoby niepełnosprawnej, budowa podjazdu lub windy dla wózkowicza, likwidacja progów czy montaż uchwytów,
  - w komunikowaniu się – zlikwidowanie ograniczeń, które uniemożliwiają lub utrudniają swobodne porozumiewanie się lub przekazywanie informacji. Pomoc może polegać np. na zakupie syntezatora mowy,
  - technicznych – zastosowanie przedmiotów lub sprzętów odpowiednich dla osoby niepełnosprawnej. Likwidacja tej bariery ma pomóc sprawniej funkcjonować i działać w społeczeństwie. Dofinansowanie możesz uzyskać, np. na zakup roweru trójkołowego,
 • na zakup sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych – na zlecenie lekarza prowadzącego:
  - sprzęt rehabilitacyjny – wsparcie możesz uzyskać po spełnieniu kryterium dochodowego,
  - przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze – wsparcie możesz uzyskać po spełnieniu kryterium dochodowego. Są to m.in.: aparaty ortopedyczne, gorsety, protezy kończyn, obuwie ortopedyczne, kule, laski, wózki, materace przeciwodleżynowe, pasy przepuklinowe, aparaty słuchowe, sprzęt stomijny, cewniki, inhalatory, szkła okularowe, pieluchomajtki i inne,
 • na usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika, jeśli uzasadniają to potrzeby wynikające z niepełnosprawności osoby.

Inne świadczenia dla rodziców z dziećmi na utrzymaniu

Jeżeli jesteś Rodziną posiadającą dzieci (w tym dzieci niepełnosprawne), przysługują Ci następujące świadczenia:

 • świadczenie wychowawcze „ Program Rodzina 500+”,
 • zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego,
 • świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy,
 • dwa rodzaje zapomóg związanych z urodzeniem się dziecka: jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowe) oraz zapomoga z tytułu urodzenia dziecka przyznawana według uznania gminy,
 • inne świadczenia na rzecz rodziny ustalane przez gminę i finansowane z budżetu gminy,
 • świadczenie rodzicielskie,
 • dodatek wychowawczy (dla rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego).

Aby uzyskać powyższe świadczenia musisz złożyć wniosek w urzędzie miasta/gminy lub ośrodku pomocy społecznej w miejscu zamieszkania. Informacji w tym zakresie udzieli Państwu także asystent rodziny.

Szczegółowe informacje na temat ww. świadczeń, warunków, kryteriów ich przyznawania i wypłaty znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (zakładka wsparcie dla rodzin z dziećmi) pod adresem: http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/

 

Jeżeli posiadasz troje lub więcej dzieci możesz skorzystać z Karty Dużej Rodziny (KDR)

KDR tworzy system zniżek handlowych – oferowanych przez instytucje publiczne i firmy – i następujących zniżek ustawowych:

 • zniżki na przejazdy kolejowe – 37% na bilety jednorazowe oraz 49% na bilety miesięczne – dla rodziców i małżonków rodziców,
 • 50% ulgi opłaty za paszport – dla rodziców i małżonków rodziców i 75% ulgi opłaty za paszport – dzieci,
 • darmowe wstępy do parków narodowych dla wszystkich posiadaczy Karty Dużej Rodziny,
 • inne deklarowane przez partnerów KDR.

Szczegóły dotyczące przyznawania KDR oraz wykaz partnerów znajduje się na stronie 

Świadczenia na podstawie ustawy o pomocy społecznej

Pamiętaj, że możesz również skorzystać ze świadczeń pomocy społecznej. Przyznaje je ośrodek pomocy społecznej właściwy dla twojego miejsca zamieszkania. Świadczenie może mieć formę pieniężną lub niepieniężną.

Świadczenia pieniężne:

 • zasiłek stały,
 • zasiłek okresowy,
 • zasiłek celowy,
 • specjalny zasiłek celowy.

Świadczenia niepieniężne:

 • praca socjalna,
 • poradnictwo specjalistyczne (prawne, psychologiczne i rodzinne) dla osób i rodzin, które mają trudności w rozwiązywaniu problemów życiowych lub potrzebują wsparcia,
 • usługi opiekuńcze (pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opieka higieniczna zalecona przez lekarza),
 • specjalistyczne usługi opiekuńcze (świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym, np. pielęgniarki, rehabilitantów, psychologów i  pedagogów),
 • mieszkania chronione,
 • ośrodki wsparcia.

 

Szczegóły dotyczące przyznawania wspomnianych świadczeń znajdziesz na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Inne formy wsparcia rodzin z dziećmi

Rodzina wychowująca dzieci może liczyć także na wsparcie:

 • placówek wsparcia dziennego,
 • rodzin wspierających.

 

Gdzie się zgłosić po pomoc i wsparcie

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy i wsparcia placówek wsparcia dziennego lub rodziny wspierającej zgłoś się do gminy. Pomoc ta jest nieodpłatana.

W przypadku pilnej konieczności, gdy nie możesz sprawować opieki nad dzieckiem samodzielnie, na wniosek lub za Twoją zgodą, możliwe jest umieszczenie dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej.

Szczegóły dotyczące wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej znajdują się na stronie: www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/opieka-zastepcza-nad-dzieckiem/

Jeżeli posiadasz dzieci w  wieku do lat 3 możesz skorzystać z:

 • żłobka,
 • klubu dziecięcego,
 • dziennego opiekuna,
 •  

Podstawa prawna

Ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” z dnia 4 listopada 2016 r. (t.j. Dz. U z 2023 r., poz.1923)
Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci z dnia 11 lutego 2016 r. ( Dz. U. z 2023 r. poz. 810).
Ustawa o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 r. ( Dz. U z 2024, poz. 323).
Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z dnia 7 września 2007 r.( Dz. U. z 2023 poz. 1993).
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Dz.U. z 2024 r. poz. 177 ze zm).
Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. ( Dz.  U.  z  2023  r. poz. 901 z późn. zm).
Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 ( Dz. U z 2024 r., poz. 338).
Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U z 2023 r., poz. 2424).

 

 

NIEODPŁATNE PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE ŚWIADCZONE NA TERENIE MIASATA MŁAWA

 

 1. Urząd Miasta Mława

Ul. Stary Rynek 19

Poradnictwo świadczone jest w lokalu Plebani Parafii Rzymskokatolickiej  Matki Bożej Królowej Polski ul. Mariacka 20 oraz  w budynku przy ul. Padlewskiego 13

W celu umówienia terminu wizyty należy dokonać zapisu pod nr telefonu 23 654 56 38 wewnętrzny 441/410

 

 1. Zespół Ośrodków Wsparcia

Ul. Słowackiego 18

W celu umówienia terminu wizyty należy dokonać zapisu pod nr telefonu 23 654 52 29 ,

23 654 33 66

 

 

 

NIEODPLATNE PORADNICTWO PRAWNE SWIADCZONE NA TERENIE MIASTA MŁAWA

 1. Starostwo Powiatowe
 2. Władysława Stanisława Reymonta 6

W celu umówienia terminu wizyty należy dokonać zapisu pod nr telefonu 23 655 29 03

 

 1. Zespół Ośrodków Wsparcia

Ul. Słowackiego 18

W celu umówienia terminu wizyty należy dokonać zapisu pod nr telefonu 23 654 52 29 ,

23 654 33 66

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku. Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej, zobligowana jest złożyć pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej natomiast osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku.

 

 

 

 

 

ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

 

 

1          Specjalistyczne Centrum Medyczne „Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej” ul. Żwirki 26, 06-500 Mława

tel. (23) 654 98 98

 1. Przychodnia Rejonowa przy SP ZOZ ul. Sądowa 7, 06-500 Mława

tel.  (23) 654 37 42

 1. Przychodnia Rodzinna „PANACEUM” ul. Reymonta 8, 06-500 Mława

tel. (23) 654-96-30

 1. NZOZ Poradnia Rodzinna „MEDYK” ul. Napoleońska 21, 06-500 Mława

tel. (23) 654 49 19

 1. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „PANAKEJA” ul. Żwirki 26, 06-500 Mława

tel. (23) 655-27-27

 1. Przychodnia Lekarzy specjalistów OMEGA ul. Płocka 43, 06-500 Mława

tel. (23) 654 38 73

 1. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Grupowa Praktyka Lekarska” 06-500 Mława ul. Płocka 43

tel. (23) 654 62 62

 1. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Stacja Opieki - Centrum Pielęgniarstwa Rodzinnego „CARITAS” ul. Mariacka 18, 06-500 Mława

tel. (23) 654 62 21

 1. NZOZ „PULS” ul. Reymonta 8, 06-500 Mława

tel. (23) 654 96 30

 1. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Maria Rząca 06-500 Mława, ul. Reymonta 8

 tel. (23) 655 29 50

 

 

 

 

 

 

 

Data dodania: 2021-02-03 09:27:58
Data edycji: 2024-04-29 15:24:44
Ilość wyświetleń: 4249

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej