Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja Dostępności
Deklaracja Dostępności
Reset
Reset

„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, Informacja o podpisaniu umowy

                 
                         

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Informujemy, iż Centrum Usług Społecznych w Mławie  w imieniu Miasta Mława kolejny już raz przystąpiło do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”     dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

CAŁKOWITY KOSZT REALIZACJI ZADANIA WYNOSI  707 791,26 ZŁ

W związku z pozytywnym rozpatrzeniem Wniosku przez Wojewodę, zgodnie z podpisaną Umową Nr 9/AOON/2024 w dniu 13-02-2024r otrzymamy środki finansowe w łącznej kwocie 707 791,26 zł .

 Nadmieniamy, iż ogłoszony przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej nabór wniosków na realizację zadania w ramach Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024  finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego (na podstawie art. 7 ust. 5 oraz art. 13  ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2023r poz.647,1407 i 1429).

Głównym celem Programu jest zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej, tj.  wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.

 

Adresatami Programu są:       

 1. dzieci do ukończenia 16 roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,

oraz 

 1. osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:
 • o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
 • o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
 • traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2023r. poz. 100, z późn. zm.)

W czym pomoże asystent:

 • w wykonywaniu czynności dnia codziennego,
 • w wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce,
 • w załatwianiu spraw urzędowych,
 • w korzystaniu z dóbr kultury.

Usługi asystenta mogą świadczyć osoby:

 • posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta; lub
 • posiadające co najmniej 6-miesieczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np.: doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu, lub
 • osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, pod warunkiem , że osoba wskazana spełnia przynajmniej jeden z warunków, o których mowa w pkt 1 lub 2.

Posiadanie doświadczenia, o którym mowa w pkt 2, może zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym. Ocena posiadania przez osobę doświadczenia w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami należy do realizatora Programu.

 

Ze środków Programu nie mogą być finansowane usługi asystenta świadczone przez członków rodziny i opiekunów prawnych uczestnika Programu. Na potrzeby realizacji Programu, za członków rodziny należy uznać rodziców i dzieci, rodzeństwo, wnuki, dziadków, teściów, zięcia, synową, macochę, ojczyma oraz inne osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym  z uczestnikiem Programu.

W godzinach realizacji usług asystenta osobistego nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej, w tym: usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2023 r. poz. 901), inne usługi finansowane w ramach Funduszu lub usługi finansowane ze środków publicznych.

Usługi asystenta mogą być realizowane przez 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu,  przy czym przez tą samą osobę maksymalnie do 12 godzin na dobę.

Uczestnik Programu za usługi asystenta nie ponosi odpłatności.

Realizacja Programu została zaplanowana od 1 marca 2024r. do 31 grudnia 2024r

W ramach Programu zaplanowano:

 • udział 2 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną,
 • udział 28 osób z niepełnosprawnością w stopniu znacznym,
 •  4 osoby posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną oraz 6 osób o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 • zatrudnienie 25 osób asystentów osobistych osoby niepełnosprawnej.

 

Wszystko co musisz wiedzieć o Programie „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 znajdziesz pod adresem:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1478,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024

Data dodania: 2024-02-16 15:09:21
Data edycji: 2024-03-25 09:52:15
Ilość wyświetleń: 216

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej