Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja Dostępności
Deklaracja Dostępności
Reset
Reset

Dodatek osłonowy

UWAGA !!! - WSKAZÓWKA DOTYCZĄCA WYPEŁNIENIA WNIOSKU O DODATEK OSŁONOWY

W polu „organ prowadzący postępowanie w sprawie przyznania dodatku osłonowego”  proszę wpisać BURMISTRZ MIASTA MŁAWA.

 

Dodatek osłonowy – komu przysługuje

 • osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł/ netto
 • osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł/ netto  na osobę;

Dodatek osłonowy przysługuje na okres od 01 stycznia 2024r. do 30 czerwca 2024 i jest wypłacany jednorazowo w terminie do 30 czerwca 2024 r.

 

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego należy złożyć do 30 kwietnia 2024 r.

 

Dodatek osłonowy zostanie przyznany również osobie, gdy wysokość jej przeciętnego miesięcznego dochodu przekracza powyższe kwoty. Otrzyma różnicę między kwotą dodatku osłonowego, a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód. W przypadku gdy wysokość dodatku osłonowego jest niższa niż 20 zł, świadczenie to nie przysługuje. Gospodarstwu wieloosobowemu przysługuje jedno świadczenie dla całej rodziny. W przypadku złożenia kilku wniosków przez różnych członków gospodarstwa zostanie rozpatrzony pierwszy złożony.

 

Dochodem  w dodatku osłonowym są:

a) przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne,
b) dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
c) inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 

Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu ustalana jest na podstawie dochodów osiągniętych w:

 • przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia, w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 lipca danego roku;
 • ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia, w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 grudnia danego roku.

Dodatek osłonowy 2024r. --->dochody za rok 2022

 

Dodatek osłonowy – ile wyniesie

Dodatek osłonowy wyniesie :   

 • 228,80 zł dla  gospodarstwa domowego jednoosobowego
 • 343,20 zł dla gospodarstwa domowego składające się z 2 do 3 osób 
 • 486,20 zł dla  gospodarstwa domowego składającego z 4 do 5 osób
 • 657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób i więcej 

 

Kwota dofinansowania uzależniona od źródła ogrzewania. Dodatek osłonowy, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków otrzymają wyższe świadczenie:

 • 286,00 zł dla  gospodarstwa domowego jednoosobowego
 • 429,00 zł dla gospodarstwa domowego składające się z 2 do 3 osób 
 • 607,75 zł dla  gospodarstwa domowego składającego z 4 do 5 osób
 • 822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób i więcej

 

Pojęcie gospodarstwa domowego do dodatku osłonowego:

Gospodarstwo domowe tworzą:  

1) osoba fizyczna, samotnie zamieszkująca i gospodarująca( gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo,

2) osoba fizyczna, oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące( gospodarstwo domowe wieloosobowe)

Pamiętaj: ustawa o dodatku osłonowym stanowi, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.
W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy

 

Jak złożyć wniosek o dodatek osłonowy:

Wnioski będzie można składać:

 • elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP – od 1 stycznia 2024 r. do 30 kwietnia 2024r opatrzonym podpisem elektronicznym.
 • tradycyjnie (papierowo) – od 1 stycznia 2024r. do 30 kwietnia 2024r. w siedzibie Centrum Usług Społecznych w Mławie.

 

Podstawa prawna: Ustawa z dn.17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz.U.2023 poz.759 ze zmianami)

Data dodania: 2024-01-19 11:51:58
Data edycji: 2024-01-19 16:02:12
Ilość wyświetleń: 14869

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej