Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja Dostępności
Deklaracja Dostępności
Reset
Reset

Program „Opieka 75+” edycja 2021

Program „Opieka 75+” edycja 2021

                                                         DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

                                                                                          PROGRAM RZĄDOWY

                                                                                  „OPIEKA 75+” NA ROK 2021

 

CAŁKOWITY KOSZT REALIZACJI ZADANIA WYNOSI  222 600,00 ZŁ.

 

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA WYNOSI 111 300,00 ZŁ.

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie przystąpił do rządowego programu „Opieka 75 +” na rok 2021 realizowanego ze środków budżetu państwa. Program zakłada wsparcie finansowe gmin w zakresie świadczenia usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej, spełniających warunki do udzielania pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej.

            Podstawowym celem programu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej, zapewnienie ww. osobom wsparcia i pomocy adekwatnej do potrzeb wynikających z wieku i stanu zdrowia, poprawa jakości ich życia.

 Środki otrzymane przez gminę w ramach Programu „Opieka 75+” na rok 2021 mogą być przeznaczone na:

  • dofinasowanie do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób, którym przedmiotowe usługi były świadczone w ramach programu w latach ubiegłych i będą kontynuowane w roku 2021.,
  • dofinansowanie do usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób, którym w roku 2020 te usługi nie były świadczone (nowe osoby),
  • dofinansowanie do zwiększenia liczby godzin usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze będą świadczone osobom samotnym, będącym w wieku 75 lat i więcej, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych, bądź osobowym którym rodzina nie jest w stanie zapewnić stałej opieki.

 

Usługi opiekuńcze mogą być realizowane poprzez:

  • zatrudnienie opiekunek na podstawie umowy o pracę,
  • zlecenie wykonania zadania organizacjom pozarządowym, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, tj. organizacjom pozarządowym wymienionym w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 3 tej ustawy,
  • zakupienie usług opiekuńczych od podmiotów sektora prywatnego.

Gmina zgłaszając do Wojewody zapotrzebowanie na środki z rezerwy celowej na dofinansowanie realizacji usług w ramach programu, uwzględniła w szczególności:

  • przewidywaną liczbę osób w wieku 75 lat i więcej, dla których usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze będą świadczone w miejscu zamieszkania przy udziale dotacji celowej z budżetu państwa,
  • przewidywaną liczbę godzin usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej korzystających z programu, i które będą miały kontynuowane świadczenie tych usług w 2021r.,
  • przewidywaną liczbę godzin usług opiekuńczych, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób w wieku 75 lat i więcej, które nie korzystały z usług w 2020 r.,
  • przewidywane zwiększenie liczby godzin usług opiekuńczych, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób w wieku 75 lat i więcej.

W zapotrzebowaniu na środki z rezerwy celowej budżetu państwa gmina wskazała stawkę za godzinę świadczenia usług opiekuńczych, w tym specjalistyczne usługi opiekuńczych, określoną w uchwale rady gminy.

Wsparcie finansowe udzielone gminie na podstawie art. 115 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, w ramach dotacji celowej z budżetu państwa, nie może przekroczyć 50% kosztów realizacji zadania.

 

Informacje o Programie dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, pod adresem: https://www.gov.pl/web/rodzina/program-opieka-75-edycja-2021

Data dodania: 2022-02-16 09:33:08
Data edycji: 2022-02-16 09:36:31
Ilość wyświetleń: 1827

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej