Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja Dostępności
Deklaracja Dostępności
Reset
Reset

Program ''Opieka 75+'' edycja 2022

Program ''Opieka 75+'' edycja 2022

 

                  DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

                                          PROGRAM RZĄDOWY

                                  „OPIEKA 75+” NA ROK 2022

 

Centrum usług Społecznych w Mławie przystąpiło do rządowego programu „Opieka 75 +” na rok 2022 realizowanego ze środków budżetu państwa. Program zakłada wsparcie finansowe gmin w zakresie świadczenia usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej, spełniających warunki do udzielania pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej.

 

          Podstawowym celem programu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej, zapewnienie ww. osobom wsparcia i pomocy adekwatnej do potrzeb wynikających z wieku i stanu zdrowia, poprawa jakości ich życia oraz umożliwienie kontaktów z otoczeniem.

 

 Środki otrzymane przez gminę w ramach Programu „Opieka 75+” na rok 2022 mogą być przeznaczone na:

  • dofinasowanie do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób, którym przedmiotowe usługi były świadczone w ramach programu w latach ubiegłych i będą kontynuowane w roku 2022,
  • dofinansowanie do usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób, którym w roku 2021 usługi te nie były świadczone (nowe osoby),
  • dofinansowanie do zwiększenia liczby godzin usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej.

 

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze będą świadczone osobom samotnym, w wieku 75 lat i więcej, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych, świadczenia opieki higienicznej lub pielęgnacji zaleconej przez lekarza.

 

Usługi opiekuńcze mogą być realizowane poprzez:

  • zatrudnienie opiekunek na podstawie umowy o pracę,
  • zlecenie wykonania zadania organizacjom pozarządowym, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, tj. organizacjom pozarządowym wymienionym w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 3 tej ustawy,
  • zakupienie usług opiekuńczych od podmiotów sektora prywatnego.

 

Gminy, zgłaszając do właściwego wojewody zapotrzebowanie na środki z rezerwy celowej na dofinansowanie realizacji usług w ramach programu, uwzględniają w szczególności:

  • przewidywaną liczbę osób w wieku 75 lat i więcej, dla których usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze będą świadczone w miejscu zamieszkania przy udziale dotacji celowej z budżetu państwa,
  • przewidywaną liczbę godzin usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej, które korzystały z programu „Opieka 75+” w 2021r. i będą miały przyznane usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze w 2022r.,
  • przewidywaną liczbę godzin usług opiekuńczych, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób w wieku 75 lat i więcej, które nie korzystały z usług w 2021 r.,
  • przewidywaną zwiększoną w 2022r. liczbę godzin usług opiekuńczych, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób w wieku 75 lat i więcej.

 

W zapotrzebowaniu na środki z rezerwy celowej budżetu państwa gmina wskazuję stawkę za godzinę świadczenia usług opiekuńczych, w tym specjalistyczne usługi opiekuńczych określoną w uchwale rady gminy.

 

Jak wynika z umowy zawartej w dniu 24.05.2022r., pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Miasta Mława wsparcie finansowe udzielone w ramach dotacji celowej z budżetu państwa, nie może przekroczyć 50% kosztów realizacji zadania.

 

Realizacja Programu została zaplanowana od 01 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2022r..

 

Informacje o Programie dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, pod adresem:

 

https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/opieka-75-edycja-2022

 

 

 

Data dodania: 2022-05-30 09:36:43
Data edycji: 2024-01-10 15:30:15
Ilość wyświetleń: 2019

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej