Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja Dostępności
Deklaracja Dostępności
Reset
Reset

WSKAZÓWKI, JAK WYPEŁNIĆ WNIOSEK O WYPŁATĘ DODATKU OSŁONOWEGO

WSKAZÓWKI, JAK WYPEŁNIĆ WNIOSEK  O WYPŁATĘ DODATKU OSŁONOWEGO

 

 

UWAGA !!! - WSKAZÓWKA DOTYCZĄCA WYPEŁNIENIA WNIOSKU O DODATEK OSŁONOWY

W polu „organ prowadzący postępowanie w sprawie przyznania dodatku osłonowego”  proszę wpisać BURMISTRZ MIASTA MŁAWA.

 

 

Wniosek wypełniaj WIELKIMI LITERAMI – ułatwi to sprawdzenie wniosku. Pola wyboru zaznaczaj V lub X.

W polu „organ prowadzący postępowanie w sprawie przyznania dodatku osłonowego” wpisz nazwę organu (o ile nie został już wpisany), który będzie rozpatrywał wniosek o wypłatę dodatku osłonowego. Może to być wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Informację tę możesz potwierdzić w swoim urzędzie gminy.

 

CZĘŚĆ I: DANE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY I JEGO GOSPODARSTWA DOMOWEGO

 

CZ.I PKT 1

DANE WNIOSKODAWCY

 

Jako wnioskodawca reprezentujesz swoje gospodarstwo domowe – wpisz swoje dane. Dane pozostałych członków gospodarstwa domowego (w przypadku gospodarstwa wieloosobowego) trzeba będzie wpisać w dalszej części wniosku.

Serię i numer dokumentu należy wpisać tylko wtedy, gdy nie posiadasz numeru PESEL.

 

ADRES WNIOSKODAWCY

Podaj aktualny adres, pod którym mieszkasz.

 

W części 06 i 07 możesz wpisać swój numer telefonu i adres e-mail. Podając swój adres e-mail otrzymasz z gminy wiadomość z informacją o przyznaniu dodatku osłonowego. Jeśli nie wpiszesz adresu poczty elektronicznej, informację o przyznaniu dodatku odbierzesz w swojej gminie.

 

CZ.I PKT 2

DANE CZŁONKÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO

 

W tym miejscu deklarujesz, czy twoje gospodarstwo domowe prowadzisz samodzielnie (gospodarstwo domowe jednoosobowe) czy wspólnie z innymi osobami (gospodarstwo wieloosobowe). 

Jeżeli twoje gospodarstwo domowe jest wieloosobowe, oprócz zaznaczenia opcji "wieloosobowe", wpisz również liczbę członków twojego gospodarstwa domowego (wliczając siebie).

Jeżeli składasz wniosek w formie papierowej i zabrakło miejsca na wpisanie wszystkich członków twojego gospodarstwa domowego (twoje gospodarstwo domowe składa się z więcej niż 7 osób), wydrukuj lub poproś pracownika gminy o dodatkową stronę wniosku w celu wpisania pozostałych członków gospodarstwa domowego. 

 

CZ.I PKT 3

INFORMACJA DOTYCZĄCA ŹRÓDEŁ OGRZEWANIA NA PALIWO STAŁE

 

Zaznaczając opcję "Potwierdzam" deklarujesz, że:

  • głównym źródłem ogrzewania twojego gospodarstwa domowego jest jedno z wymienionych źródeł ciepła na paliwo stałe;
  • to źródło ogrzewania zostało wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Spełniając obydwa powyższe kryteria możesz uzyskać dodatek osłonowy w podwyższonej o 25% wysokości.

Zaznaczając opcję "Zaprzeczam" deklarujesz, że ubiegasz się o dodatek osłonowy w podstawowej wysokości, tj. 400-1150 zł w zależności od wielkości gospodarstwa domowego.

 

CZ.I PKT 4

ORGAN, DO KTÓREGO OPŁACANE BYŁY SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ZA CIEBIE I CZŁONKÓW TWOJEGO GOSPODARSTWA DOMOWEGO

 

Jeżeli składasz wniosek w okresie 1 stycznia 2022 r. do 31 lipca 2022 r., w polu „data” wpisz rok 2020. Jeżeli składasz wniosek po 31 lipca 2022 r., wpisz rok 2021.

Zaznacz również organ, do którego są odprowadzane składki na ubezpieczenie zdrowotne za Ciebie  i członków Twojego gospodarstwa domowego.


Można zaznaczyć więcej niż jedną opcję.

 

CZ.I PKT 5

DANE DOTYCZĄCE DOCHODÓW CZŁONKÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO

 

PPKT 5.1

 

Jeżeli Ty lub członek Twojego gospodarstwa domowego płacicie alimenty, należy wpisać ich łączną kwotę w danym roku kalendarzowym.

Należy wskazać rok kalendarzowy taki jak wskazano w Części I w punkcie 4 wniosku (dotyczącego organu, do którego opłacane były składki na ubezpieczenie zdrowotne).

 

PPKT 5.2

 

Zaznaczając opcję "TAK" potwierdzasz, że Ty lub członkowie Twojego gospodarstwa domowego osiągnęliście dochody niepodlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. 

W takim wypadku konieczne będzie wypełnienie Części III wniosku. Część ta znajduje się na kolejnych stronach wniosku i zawiera szczegółowe wyjaśnienia dot. rodzajów dochodów niepodlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

 

CZĘŚĆ II: OŚWIADCZENIA

 

W tej części potwierdzasz, że występujesz z wnioskiem o przyznanie dodatku osłonowego oraz że wszystkie podane przez Ciebie we wniosku dane są zgodne z prawdą.

UWAGA: Za złożenie fałszywego oświadczenia grozi Ci odpowiedzialność karna!

 

CZĘŚĆ III: OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O DOCHODACH SWOICH LUB CZŁONKA GOSPODARSTWA DOMOWEGO INNYCH NIŻ DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 27, ART. 30B, ART. 30C, ART. 30E I ART. 30F USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991 R. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH

 

Część III należy wypełnić tylko wtedy, gdy w Części I w punkcie 5.2 w pytaniu pierwszym zaznaczone zostało pole "TAK".

Do dochodów niepodlegających opodatkowaniu zalicza się np. świadczenie rodzicielskie, alimenty na rzecz dzieci, stypendia dla bezrobotnych finansowane ze środków Unii Europejskiej lub Funduszu Pracy. Szczegółowa lista dochodów niepodlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych znajduje się w dalszej części wniosku.

 

DANE CZŁONKA GOSPODARSTWA DOMOWEGO, KTÓREGO DOTYCZY OŚWIADCZENIE

 

Jeżeli taką formę dochodu uzyskało kilku członków Twojego gospodarstwa domowego, należy wypełnić oddzielne oświadczenie dla każdej z tych osób.

Wpisz łączny dochód uzyskany przez członka gospodarstwa domowego wskazanego wyżej. W dalszej części wskaż tytuły, z jakich uzyskano dochody. Możliwe tytuły osiągania dochodów znajdziesz  w przypisie nr 2.

Należy wskazać rok kalendarzowy taki jak wskazano w Części I w punkcie 4 wniosku (dotyczącego organu, do którego opłacane były składki na ubezpieczenie zdrowotne).

 

OŚWIADCZENIE WIOSKODAWCY O WIELKOŚCI GOSPODARSTWA ROLNEGO JEGO LUB CZŁONKA GOSPODARSTWA DOMOWEGO WNIOSKODAWCY, WYRAŻONEJ W HEKTARACH PRZELICZONYCH OGÓLNEJ POWIERZCHNI

 

Dla każdego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy posiadającego gospodarstwo rolne wypełnij  odrębne  oświadczenie.

 

 

 

Data dodania: 2022-01-07 09:12:34
Data edycji: 2024-01-08 13:22:14
Ilość wyświetleń: 18202

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej